Schooltijden en vakanties

 • Schooltijden

  Wij werken met het 5-gelijke dagen-model, dus alle kinderen gaan iedere dag van 8.30 tot 14.00u naar school. Zij lunchen samen met de groepsleerkracht.

  De school gaat om 8.15 uur open; vanaf die tijd kunt je je kind brengen tot op het plein. Op woensdag- en vrijdagmorgen zijn de inloopmomenten voor groep 1 en 2. Op deze momenten kun je een kijkje nemen in de klas het werk van de kinderen bekijken.

  De andere groepen hebben ook inloopmomenten. Deze worden via Parro ruim van tevoren meegedeeld.

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Schoolvakanties

  Herfstvakantie 2023 23 oktober t/m 27 oktober 2023
  Kerstvakantie 2023 25 december 2023 t/m 5 januari 2024
  Voorjaarsvakantie 2024 12 februari t/m 16 februari 2024
  Paasvakantie 2024 29 maart t/m 1 april 2024
  Meivakantie 2024 22 april t/m 3 mei
  Hemelvaartsdag 2024 9 en 10 mei 2024
  Pinkstervakantie 2024 20 mei 2024
  Zomervakantie 2024 8 juli t/m 16 augustus 2024

   

  Vastgesteld vakantierooster 2024-2025

  Herfstvakantie 21/10/24 – 25/10/24
  Kerstvakantie 23/12/24 – 03/01/25
  Voorjaarsvakantie 03/03/25 – 07/03/25
  Goede Vrijdag 18/04/25 – 18/04/25
  2e Paasdag 21/04/25 – 21/04/25
  Meivakantie 22/04/25 – 05/05/25
  Hemelvaart 29/05/25 – 30/05/25
  Pinksteren 09/06/25 – 09/06/25
  Zomervakantie 07/07/25 – 15/08/25

  Lees meer op de website van Albero Scholen

 • Verlofaanvraag

  Lees meer op de website van Albero Scholen

  Op de documenten die je gebruikt voor een verlofaanvraag staan de voorwaarden. Kijk goed of je daaraan voldoet als je een aanvraag doet.

Downloads

 • Schoolgids

  Fijn dat je onze schoolgids van het schooljaar 2023-2024 wilt lezen! Deze schoolgids is onderdeel van scholenopdekaart.nl, waarmee je heel gemakkelijk scholen kunt vinden en met elkaar kunt vergelijken.

  We starten deze schoolgids met een duidelijke missie en visie die we samen hebben geformuleerd. We hebben ambities en heldere doelen voor de toekomst! In deze schoolgids besteden we verder aandacht aan de invulling van ons onderwijs, de ondersteuning van de leerlingen en het vormgeven van ouderbetrokkenheid. Daarnaast staat de ontwikkeling van de leerlingen centraal en beschrijven we enkele praktische zaken.

   

  Schoolgids 6792

Algemeen

 • Medezeggenschapsraad

  Wat doet de MR?

  De medezeggenschapsraad oefent invloed uit op de gang van zaken binnen de school, door mee te denken en beslissen over beleid en beheer. Daarnaast kan de MR zelf relevante onderwerpen aan de orde stellen, die voor de kinderen en de school van belang zijn. Kortom: lid zijn van de MR biedt de gelegenheid mee te denken en beslissen over wat er op De Zevensprong gebeurt.

  Welke onderwerpen komen er gedurende het jaar aan bod?

  • Schoolplan: ontwikkelplan van de school voor 4 jaar, afgeleid van strategisch beleidsplan van Albero.
  • Scholingsplan: wensen die voortvloeien uit het schoolplan.
  • Jaarplan: doelen van de school voor een schooljaar.
  • Vakantierooster
  • Risico inventarisatie/calamiteitenplan
  • Halfjaarlijkse evaluatie opbrengsten
  • Formatie
  • Schoolgids
  • Begroting
  • Wensen, vragen en/of opmerkingen van ouders.

  Wie zitten er in de Medezeggenschapsraad (MR)?

  • David Breijer (oudergeleding)
  • Chris Goud (oudergeleding)
  • Rens Jansen (oudergeleding)
  • Heleen Kapteijn (personeelsgeleding)
  • Sofie Janssen (personeelsgeleding)\

  Wat wordt er van een MR-lid verwacht?

  Betrokkenheid bij en interesse in wat er op school speelt is ontzettend belangrijk. Er wordt van MR leden gevraagd om vergaderstukken te lezen en mee te denken over nieuwe ontwikkelingen. De vergaderingen van de MR  vinden ongeveer vijf keer per jaar op school plaats.

   

 • Activiteitencommissie

  Taak van de Activiteitencommissie 

  De Activiteitencommissie, beter bekend als de AC, zorgt ervoor dat het hele jaar door leuke en creatieve activiteiten worden georganiseerd in samenwerking met het team.

  Hoe makkelijk is het om te zeggen: wij organiseren activiteiten voor alle kinderen op De Zevensprong. Klinkt heel simpel, toch? Maar, zo gemakkelijk willen wij er niet vanaf komen.

  In overleg met het team kijken wij wat we kunnen betekenen tijdens de Kinderboekenweek. Begin december hopen wij weer een zekere gulle gever te mogen verwelkomen op school. Hiervoor versieren wij de school en schaffen wij diverse noodzakelijke dingen aan.

  Zodra de stoomboot rechtsomkeert heeft gemaakt, wordt de school in knusse, feestelijke versieringen gehuld voor het kerstfeest. Natuurlijk blijft het niet bij versieren. Tijdens de kerstviering op school, helpen en verzorgen we waar nodig.

  En als het in de zomermaanden lekker weer is, kan de Activiteitencommissie een keer op ijsjes trakteren.

  Het schooljaar eindigen we altijd met een knallend eindfeest.

  Leden van de Activiteitencommissie

  We hebben een actieve en enthousiaste groep, bestaande uit:

    

  • Vrijwillige ouderbijdrage

   De wetgeving over de vrijwillige ouderbijdrage is per 1 augustus 2021 aangescherpt. Scholen mogen geen kinderen meer uitsluiten van extra activiteiten die de school aanbiedt als ouders de vrijwillige ouderbijdrage niet kunnen of willen betalen.

   Concreet: alle leerlingen doen mee met de activiteiten, ongeacht of ouders wel/niet hebben betaald.

   Benieuwd naar de minimaregelingen vanuit de gemeente Borsele? Dan kun je terecht bij GR de Bevelanden, afdeling WIZ.

   In het schooljaar 2023-2024 is de ouderbijdrage €15 per leerling.

  • Gedragscode

   Lees meer op de website van Albero Scholen

  • Informatiebeveiliging en privacy

   Lees meer op de website van Albero Scholen

  • Protocol time out, schorsing en verwijdering

   Lees meer op de website van Albero Scholen

  • Klachtenregeling

   Lees meer op de website van Albero Scholen

  • Sponsoring

   Lees meer op de website van Albero Scholen

  • Zeeuws armoede pact

   Lees meer op de website van Albero Scholen

  • Meldcode en meldplicht

   Lees meer op de website van Albero Scholen

  • Jeugdfonds Sport en Cultuur

   Lees meer op de website van Albero Scholen

  • Verwijsindex

   Lees meer op de website van Albero Scholen

  • Rookvrije school

   Lees meer op de website van Albero Scholen