Missie en visie

Onze missie: “Basis voor het leven”

De Zevensprong is een kindcentrum voor christelijk basisonderwijs en kinderopvang, waarin we met elkaar (ouders, team en kinderen) werken aan een optimale ontwikkeling van de kinderen, zodat de kinderen kunnen groeien tot zelfredzame wereldburgers, die zelfstandig kunnen functioneren in de maatschappij.

Onze visie:

Op KC De Zevensprong werken we aan een doorgaande lijn voor opvang en onderwijs  voor kinderen van 0 tot 12 jaar en werken we vanuit onze bron: de Bijbel.

Alle kinderen zijn welkom op ons kindcentrum, waarbij we rekening houden met de veiligheid en de ontwikkeling van ieder kind. 

Vanuit ons kindcentrum  werken we samen en communiceren we met iedereen die met onze opvang, ons onderwijs en onze kinderen te maken heeft.

De Zevensprong wil een kindcentrum zijn waar de individuele ontwikkeling van het kind leidend is in het aanbod van de opvang en het onderwijs, waar recht wordt gedaan aan verschillen tussen kinderen, het kind autonomie heeft over het eigen leerproces en waarbij ieder kind gelijke kansen heeft. 

Binnen het Kindcentrum De Zevensprong verzorgt Prokino opvang van 0 tot 4-jarigen en de school het onderwijs aan 4 tot 12-jarigen. Beide organisaties werken nauw samen om voor ieder kind een plek te creëren om te leven en waar het verzorging en liefde krijgt.

Hoogwaardige opvang en betekenisvol en uitdagend onderwijs op één plek, waarbij we samenwerken als lerend team en alle medewerkers verantwoordelijk zijn voor alle kinderen. 

Onze kernwaarden:

Identiteit, veiligheid, samen, ambitie, betekenisvol

Betekenisvol leren

We willen zoveel mogelijk aansluiten bij talenten en mogelijkheden van de kinderen. Boeiend onderwijs en het leren van 21e eeuwse vaardigheden vinden we belangrijk. Hiervoor zetten we eigentijdse leermiddelen in om samen doelen te bereiken. We hebben respect voor de natuur, werken samen en zorgen voor elkaar.

Bewegend leren, buiten en binnen

Met bewegend leren worden niet alleen de gymlessen bedoeld. Die zijn natuurlijk ontzettend goed om de motoriek en sociale vaardigheden van de kinderen te bevorderen. Maar bewegend leren doet meer dan dat.

Bij bewegend leren gaan lichamelijke activiteiten en vakken als taal en rekenen samen. De leerkracht stimuleert de kinderen bijvoorbeeld om te rennen naar een bepaald antwoord tijdens de spellingsles of om bij de tafel van 4 steeds een sprong naar voren te doen bij de volgende stap.

De ruimte in de klassen, de diverse leerpleinen in de school, maar zeker ook de riante buitenruimte bieden veel mogelijkheden om bewegend leren toe te passen gedurende de lesdag.

Samen leren

Samenwerking tussen kinderen in de eigen groep, maar ook met kinderen buiten de groep vinden wij erg belangrijk. Kinderen leren van en met elkaar en leren zo in de praktijk rekening met elkaar te houden, naar elkaar te luisteren en elkaar te helpen.

Ook het team is een lerende organisatie. Samen praten over onderwijs, samen lessen voorbereiden, elkaars kwaliteiten en kennis inzetten; zo geven wij invulling aan onze kernwaarde ‘samen’.

Zeeuws Veiligheidslabel

“kinderen hebben recht op een veilige, zo zelfstandig mogelijke deelname aan het verkeer”.

Onze school heeft het verkeersveiligheidslabel ontvangen, omdat we voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • De verkeerseducatie op school heeft een planmatige aanpak en goede organisatiestructuur;
  • Er vindt op school theoretisch en praktisch verkeersonderwijs plaats in alle leerjaren;
  • De school communiceert met de ouders over verkeersveiligheid en verkeersopvoeding;
  • De school heeft de schoolomgeving en schoolthuisroutes goed in beeld, gebruikt dit in het onderwijs en heeft met de gemeente contact over de veilige inrichting van de schoolomgeving en schoolthuisroutes;
  • De school organiseert extra verkeersactiviteiten.