Ondersteuning van leerlingen

 

Op Kindcentrum De Zevensprong  willen we ons onderwijs zo goed mogelijk afstemmen op de onderwijsbehoeften van de leerlingen binnen de groep. Binnen de groepen wordt er op 3 instructieniveaus lesgegeven; leerlingen die weinig instructie nodig hebben, leerling met basis instructie en leerlingen met verlengde instructie. Deze gegevens worden vastgelegd in groepsplannen, waarin vermeld staat welke leerdoelen de komende periode centraal staan en hoe de leerkracht die met de leerlingen wil bereiken. In de oudergesprekken wordt dit ook benoemd. Ook worden de doelen met de leerlingen besproken.

Per schooljaar zijn er 2 voortgangsgesprekken, in november en maart, om de vorderingen van de leerlingen bij te houden.  Bij deze gesprekken zijn de groepsleerkracht, intern begeleider (IB-er) en de directeur aanwezig. Tijdens deze gesprekken wordt er besproken of de leerlingen genoeg ontwikkelen en hoe we de leerlingen verder kunnen begeleiden. Daarnaast bezoekt de IB-er regelmatig de groepen en worden de groepsplannen doorgesproken met de leerkrachten en de IB-er.  Aan het eind van het schooljaar  is er een overgangsgesprek om de leerlingen over te dragen aan de nieuwe leerkracht. Mochten er vragen en/of zorgen zijn over de ontwikkeling van leerlingen, dan worden ouders uitgenodigd voor een gesprek. Samenwerken met ouders vinden we erg belangrijk. Tijdens deze gesprekken proberen we gezamenlijk te kijken wat het beste is voor een leerling. Mocht u zelf vragen en/of zorgen hebben, laat het dan ook gerust weten.

 

Passend onderwijs

Elk kind heeft recht op goed onderwijs, ook kinderen die extra ondersteuning nodig hebben. Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs in gegaan. Als school hebben we een schoolondersteuningsprofiel opgesteld, waarin we aan hebben gegeven welke mogelijkheden wij als school bieden. De afgelopen jaren hebben we uitgebreid ervaring opgedaan met het begeleiden van leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, waardoor we onze expertise nog verder hebben uitgebreid.

 

In de regio geven we Passend Onderwijs vorm binnen het Samenwerkingsverband Kind op 1 (Oosterschelderegio en Walcheren). Op de website is veel informatie te vinden over aanmeldingsprocedures: Kind op 1

 

De landelijke sites die de moeite waard zijn: 

Passend onderwijs Rijksoverheid

www.steunpuntpassendonderwijs.nl