Onderwijs

 

Boeiend Onderwijs

 

Op Kindcentrum De Zevensprong werken we vanuit de principes van Boeiend Onderwijs. We willen de kinderen onderwijs bieden wat er toe doet in deze tijd, hen voorbereiden op de toekomst en leren voor het leven! Door middel van de takken van de mindmap Boeiend Onderwijs kunnen we hier een bijdrage aan leveren.

 

Wat is Boeiend Onderwijs?

Binnen het concept Boeiend Onderwijs (BO) gaat men ervan uit dat alles in het leven onderdeel uitmaakt van een systeem. BO is erop gericht om meer inzicht te krijgen in de systemen, zodat de kinderen de wereld om hen heen beter kunnen begrijpen. Er zijn diverse manieren ontwikkeld die de kinderen hierbij helpen (systeemtools).

 

Wat betekent dat voor het onderwijs?

De leerkrachten kijken naar de te behalen doelstelling en hoe deze kan worden gerealiseerd, zodat deze goed bij de kinderen aansluit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van de systeemtools van Boeiend Onderwijs en wordt niet automatisch de opzet van de methode gevolgd. Het kan dus zijn dat een bladzijde in een werkboek leeg is, omdat de leerkracht de lesstof op een andere manier heeft behandeld. Gedurende 4 perioden staan er allerlei onderdelen uit de takken centraal. In de onder- en de bovenbouw worden deze d.m.v. een gezamenlijke opening geïntroduceerd. U wordt hier in de nieuwsbrief van op de hoogte gehouden.

 

Wat doet het team?

Ieder teamlid heeft één of meerdere nascholingen gevolgd. Daarnaast organiseren we regelmatig teamontmoetingen om de inhoud up to date te houden, lesideeën te delen en samen lessen voor te bereiden.

 

 

 

 

Uitleg bij de takken

Betekenisvol

Hoe betekenisvoller kinderen leren, hoe groter de betrokkenheid. Uit hersenonderzoek is gebleken dat kinderen veel meer leren als het voor hen persoonlijk relevant is, als ze weten waarom ze iets leren. Het doel moet duidelijk zijn. Ook het werken met echte materialen binnen en buiten de school zijn hierbij belangrijk.

 

Meervoudige intelligentie

Kinderen kunnen op verschillende manieren knap zijn. Er zijn 8 verschillende intelligenties (vaardigheden). Dit zijn natuurknap, beeldknap, denkknap, woordknap, beweegknap, muziekknap, zelfknap en samenknap. Ieder kind beschikt over alle 8 de intelligenties. Hiervan zijn er enkele sterk ontwikkeld. In ons onderwijs sluiten we aan bij de sterke intelligenties om de andere te stimuleren.

 

Veilige omgeving

We willen een omgeving creëren waarin kinderen fouten mogen maken, waar goede relaties worden opgebouwd en waar een basis van vertrouwen is. We proberen dit te doen door aandacht te besteden aan het pedagogisch klimaat, positieve feedback en samenwerkingsvormen.

 

Denkgewoonten

De denkgewoonten zijn 16 strategieën die leiden tot intelligent gedrag en een probleemoplossend vermogen. Door deze denkgewoonten te stimuleren en te onderwijzen dragen ze bij om de kinderen te leren voor het leven. Voorbeelden zijn: ik luister, ik denk eerst na, ik ga iets nieuws uitproberen en ik maak een grapje. Meer informatie vindt u op www.denkgewoonten.nl

 

Samenhang/systeemdenken

De wereld om ons heen bestaat uit relaties. Niet uit losse feiten, dingen en gebeurtenissen. Bij systeemdenken gaat het om het besef dat alles samenhangt. Op die manier kun je door relaties te zien de complexiteit begrijpen. Systeemtools die hierbij kunnen helpen zijn: gedragspatroongrafieken en relatiecirkels.

 

Samenwerken

Kunnen samenwerken is een belangrijke kwaliteit in de huidige maatschappij. Uit onderzoek blijkt ook dat het leren veel krachtiger wordt, wanneer leerlingen regelmatig met elkaar overleggen en elkaars inzichten en vaardigheden benutten. Door middel van coöperatief leren, werken kinderen op een gestructureerde manier samen aan een leertaak met een gezamenlijk doel. Ze leren op die manier van en met elkaar.

 

Oefenen van de hersenen
Er is de laatste tijd steeds meer bekend over hersenonderzoek en hoe kinderen het beste leren. We blijven op de hoogte van deze ontwikkelingen en proberen breinvriendelijke onderwijs te creëren door les te geven voor, van, met en over denken. Voor het lesgeven met denken en het aanbrengen van structuur gebruiken we vormgevers.

 

 

 

 

Een aantal systeemtools:

De mindmap

De mindmap helpt de kinderen een tekst te ordenen.

 

De gedragspatroongrafiek (GPG)

De GPG helpt de kinderen om de toestand van een persoon of ding gedurende een bepaalde periode te doorzien.

 

Vormgevers           

Vormgevers kunnen gebruikt worden om het systeem beter te begrijpen en maakt het denken van de kinderen zichtbaar. Een aantal voorbeelden zijn: denkdruppels, gebeurtenisketting, venndiagram en de vergelijkingsstrook.

Groepsdoorbrekend werken
Dit schooljaar zullen er weer groepsdoorbrekende middagen georganiseerd worden. Het lijkt ons een verrijking op het onderwijs om middagen te organiseren waarbij de kinderen mogen inschrijven voor workshops. Dit kunnen creatieve vakken zijn, maar we willen ook de zaakvakken en schoolse vaardigheden een plek in deze middagen geven. Hierbij kunt u denken aan een verdieping van een onderwerp. Dit zal plaatsvinden in de groepen 4 t/m 8. De groepen 1 t/m 3 organiseren activiteiten in hun eigen klas. Het is voor de jongere kinderen lastiger om naar een andere groep te gaan.