Klachtenprocedure

Waar mensen samenwerken kunnen misverstanden ontstaan, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dit geldt ook voor het onderwijs. Wanneer u hiermee geconfronteerd wordt, geldt een interne klachtenregeling voor stichting Albero. Verreweg de meeste klachten over de dagelijkse gang van zaken op school kunnen in goed overleg tussen schoolleiding, team, ouders en leerlingen opgelost worden. Voor situaties, waarin dit niet meer mogelijk is, kan een beroep gedaan worden op de interne klachtenregeling.

 

De klager heeft dan de volgende mogelijkheden:

•Hij/zij kan zich richten tot de directeur van de school.

•Hij/zij kan zich richten tot de voorzitter van het College van Bestuur van stichting Albero

•Hij/zij kan zich richten tot de contactpersoon, welke aan iedere school verbonden is. In geval van seksuele intimidatie, discriminatie of racisme kan hij/ zij zich, naast bovenstaande mogelijkheden, richten tot de externe vertrouwenspersoon van stichting Albero. De interne klachtenregeling staat voor iedere belanghebbende ter inzage op de website van stichting Albero of van de afzonderlijke scholen. Indien bovenstaande mogelijkheden geen oplossing bieden, kan overgegaan worden tot het indienen van een officiële klacht bij de onafhankelijke Landelijke Klachtencommissie voor Christelijk Onderwijs. Voor vragen of verdere informatie hierover kunt u terecht bij het onderstaande adres. 

 

Klik hier voor uw klachtrecht.

Klik hier voor de klachtenregeling van Albero 

 

Klachten-, beroeps-, bezwaren- en geschillencommissies

Postbus 82324 2508 EH Den Haag

T 070 3861697

F 070 3020836

E info@kringenrechtspraak.org

www.klachtencommissie.org.

 

Externe vertrouwenspersoon:

Elke de Beyer

0652889686

info@mediaon-connect.nl

 

Klachten ongewenst gedrag

Bij klachten over ongewenste gedrag op school, zoals: pesten, ongewenste intimiteiten, discriminatie, agressie en geweld, kunnen ouders en kinderen een beroep doen op de ondersteuning door de interne vertrouwenspersoon op school. De vertrouwenspersoon luistert naar u, geeft informatie over mogelijke vervolgstappen en brengt u eventueel in contact met de externe vertrouwenspersoon voor verdere begeleiding in de klachtprocedure.

 

Contactgegevens interne vertrouwenspersoon     

Naam: Eveline de Visser

Telefoonnummer: 0113-506210

Email: e.devisser@alphascholengroep.nl

 

 

College van Bestuur

Dhr. A. Vis voorzitter

T 0113 561777