Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad (MR) is een zelfstandige adviescommissie die inspraak heeft op de school. In deze commissie zitten mensen die bij de school betrokken zijn: ouders en leerkrachten. De MR mag de schoolleiding aanspreken op alle zaken die met school te maken hebben. Soms heeft de MR wettelijke bevoegdheden. De MR heeft instemmingsrecht, adviesrecht en initiatiefrecht. De MR van De Zevensprong bestaat dit jaar uit vier personen. Twee ouders en twee leerkrachten. Namens de ouders zitten David Breijer en Gilbert van Noorden (secretaris) in de MR. Namens de leerkrachten vertegenwoordigen Eveline de Visser en Sofie Janssen het team in de MR.

 

De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar. Tijdens de vergaderingen worden zaken die met het beleid in en rond de school te maken hebben besproken. Een aantal documenten die elk jaar terugkomen zijn: de begroting van de school, de begroting van de AC, de formatie, het plan van aanpak voor de Risico inventarisatie en evaluatie, het jaarplan, het jaarverslag en de schoolgids.

 

De MR kan zelf ook ongevraagd adviezen geven aan de directie. Al deze rechten en plichten liggen vast in het reglement medezeggenschap.

 

Ouders die vragen hebben over beleidszaken van de school zoals hierboven genoemd, kunnen deze altijd stellen via de secretaris of via één van de leerkrachten. Ook zijn de notulen altijd op te vragen bij de secretaris.

Heeft u vragen of opmerkingen? Dit is het emailadres van de MR: mrdezevensprong AT alberoscholen DOT nl 

Klik hier voor de laatste notulen.